ޝެއިޚް ޢަލީ ޒައިދު .......

މިސްކިތްތަށް ކައިރިން ސްޓިކަރ ޖަހާނަމަ ނުބަޔަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ - ޝައިޚް ޒައިދު

މިސްކިތްތައް ކައިރިން ނަމާދު ވަގުތުތަކުގައި ސައިކަލްތަކުގައި ސްޓިކާ ޖަހާން ފަށައިފިނަމަ ނުބަޔަކަށް މަގުފަވިވެދާނެކަމަށްބުނެ ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިޚް ޒައިދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޝައިޚް ޒައިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ނަމާދު ވަގުތުތަކުގައި މިސްކިތްތައް ކައިރިން ސައިކަލްތަކުގައި ސްޓިކާ ޖަހާނަމަ، ނަމާދަށް އަންނަ މީހުންނަށް އިތުރު ތަކުލީފެއްޖެހި، ނަމާދަށް އަންނަ މީހުން މަދުވެދާނެ ކަމަށެވެ.

"ނަމާދަށް އަރާ ގަޑީގައި މިސްކިތްތައް ކައިރީ ބަހައްޓާ ސައިކަލްތަކުގައި ސްޓިކާ ނުޖެއްސެވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އިހްތިރާމާއެކު އިލްތިމާސްކުރަން." ޝައިޚް ޒައިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒައިދު ވިދާޅުވީ، އެގޮތަށް ސްޓިކާ ޖަހާނަމަ "ބޮޑުވެގެންވާ" ނުބަޔަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ކަމަށެވެ.

ޝައިޚް ޒައިދު މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ މިސްކިތްތައް ހިމެނޭހެން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކްކުރާނަމަ ސްޓިކަރ ޖަން ފުލުހުން ނިންމުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ