މިނިސްޓަރ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިގަތުން - ފޮޓޯ: ހައުސިންގ މިނިސްޓަރީ

ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު އައްޑުއަށް ވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އާތިފާ މިއަދު ހެނދުނު އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ހައުސިންގ މިނިސްޓަރީން ވިދާޅުވީ، މިނިސްޓަރ އާތިފާ މިމަހުގެ 24 އިން 25، އަށް އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި، މިދަތުރުފުޅުގައި ހައުސިންގް އާއި ގުޅުންހުރި ބައެއް ކަންކަމުގައި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރެވި އިމާރާތްކޮށް ނިމިފައިވާ ހައުސިންގް ޔުނިޓްތަކުގެ މިހާރުގެ ހާލަތު ބައްލެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިނިސްޓަރުގެ ދަތުރުފުޅުގައި އައްޑޫ ހުޅުމީދޫ ހައުސިންގ ސައިޓަށް އަދި އައްޑޫ ހިތަދޫ ހައުސިންގ ސައިޓަށާއި ރޯހައުސް ސައިޓަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާވެސް މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެ މިނިސްޓަރީން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އާތިފާ އައްޑުއަށް ދަތުރު ކުރައްވާއިރު، ނިމިދިޔަ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އައްޑޫން ވަނީ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ހޯއްދަވާފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް