ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީންތައް ނިންމާލައިފި

ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީންތައް ނިންމާލައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން މިއަދު ވިދާޅުވީ، ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީނުތައް މިއަދު ހެނދުނު 9:00 ގައި ނިންމާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީންތަކުގައި ސިފައިން ހަތިޔާރާ އެކު މަގުމަތީ ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާއިރު، ފުލުހުން ވަނީ އެއްގަމާއި ކަނޑު އުޅަަނދުތައް ޗެކުކޮށް، ސިފައިންނާ އެކު މަގުމަތީ ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

މި ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން އުޅަދުތައް ބަލާ ފާސްކުރި އިރު ފާހަގަކުރެވުނު ބައެއް ކަންތައް ފުލުހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ކަނޑުއުޅަދުފަހަރުގައި ގާނޫނީގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ފުރިހަމަ ނުކޮށްހުރިކަން ފާހަގަވިކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން ކަނޑު އުޅަނދުތަކުގެ މޫވްމަންޓުތައް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެއްސަކު ނެތި، ތެޔޮ އުފުލަމުންދިޔަ ދޯންޏެއް އެމްއެންޑީއެފް އިން ހުއްޓުވާ، ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވެސް ވެޔެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ