މުށިތައްމަތީ ނާސްތާދިން މައްސަލައިގައި އިދިކޮޅުން ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަނީ

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލެއްގައި ކްލާސްރޫމްގެ މުށީތައްމަތީގައި ނާސްތާދިން މައްސަލައިގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަން ފަށައިފިއެވެ.

"ދަރިވަރުންގެ ނާސްތާ" ޕްރޮގްރާމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފާޑުކިޔަން ފަށާފައި މިވަނީ، ރާއްޖޭގެ ކްލާސްރޫމެއްގެ މުށިތައް މަތީގައި ކަރުދާސްގަނޑެއް ބާއްވައި، އޭގެ މަތީގައި ކިރުޕެކެޓާއި، ސޭންޑްވިޗް ފަދަ ކާބޯތަކެތި އަތުރައިގެން ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާދޭ ފޮޓޯތަކެއް މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފަށާފައިވަނިކޮށެވެ.

މިކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝަކީލް ވިދާޅުވީ، "ގެރިބަކަރިއަށް ކާންދޭގޮތަށް ޅަ ދަރިންނަށް ކާންދީ، މިދަރަޖައަށް ޤައުމު ވައްޓާލިއިރުވެސް "ނާސްތާ" ގެ ނަމުގައި އަތްޖަހާ ބަޔަކު ހަމަ އަތްޖަހަން ތިބޭނެ" ކަމަށެވެ.

https://twitter.com/schakyyl/status/1138376228161765376

ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމަށް ފާޑުވިދާޅުވެ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމެޓްޑްގެ ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރ މުޢާޒް ޚަލީމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިފަދަ ކަންތައްތަތައްކޮށް ބެލެނިވެރިންގެ ކެތްތެރިކަން ޓެސްޓް ކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޞޯލިޙް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި "ނާސްތާ" ޕްރޮގްރާމާ މެދުގައި އޭނާ ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ.

213 ސްކޫލެއްގައި 57817 ދަރިވަރަކަށް ނާސްތާ ދީ ސަރުކާރުން ވަނީ ރައީސް ޞޯލިޙް ވެވަޑައިގެންނެވި ރިޔާސީ ވައުދު މިއަދު ފުއްދާފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް