ވިލާ ކޮލެޖުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އަވަސް

މަތީ ތައުލީމްގެ ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ދޫކުރާ ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ދެވަނަ ފަހަރަށް ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލިއިރު، މިމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ކުރިން ލޯނަށް އެދި އޮންލައިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ.

ފުރަތަމަ ލޯނަށް ހުޅުވާލުމުން 993 ދަރިވަރަކު ފޯމު ހުށަހެޅިއރު ލޯނު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުމްލަ 242 ދަރިވަރަކަށެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރު 79 ދަރިވަރަކަށް ލޯނު ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މިފަހަރު ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގެ ތެރެއިން 163 ދަރިވަރަކަށް ލޯނު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

މިއަދު ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލި ލޯނުގެ ފުރުސަތުތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ފެންވަރު 5 ން ފެށިގެން ފެންވަރު 10 ގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކުރަން ނުވަތަ ލައިސަންސް ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށެވެ.

މަތީ ތަޢުލީމުގެ ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ގިނަ ފަރާތްތައް ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ދެފުށް ހުށަނާޅާތީވެ ޑިސްކޮލިފައިވެފައިވާއިރު، އުޞޫލާ ޚިލާފުވެގެން ގިނަ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ލޯނު ނުލިބުނު މައްސަލައިގައި ސަރުކާރަށް ވަނީ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް