ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ޕްރައިމަރީން ބަލިވި ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަނުކުރައްވާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން - ނަޝީދު

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކޮށް ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގެންނެވި ކެންޑިޑޭޓުން އަލުން އިންތިހާބުގައި ވާދަ ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މަޖިލީސް 19 ޕްރައިމަރީގައި މިފަހަރު ކާމިޔާބު ނުލިބުނު އެއްވެސް އެމްޑީޕީ މެމްބަރެއް، އެމްޑީޕީގެ އުސޫލާއި ހިލާފަށް އަލުން އިންތިހާބުގައި ވާދަ ނުކުރަށްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕާޓީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް ޕާޓީ އާއީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްލަހަތައް ބައްލަވާނެ ކަމަށް ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށްވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު މިމޭރުމުން ޓްވީޓް ކުރައްވާފައި މިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ޕާޓީތަކުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓް ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީން ނާކާމިޔާބު ވިނަމަވެސް އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެވޭނެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ޙުކުމް ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ޕްރައިމަރީން ބަލިވި ނަމަވެސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ލިބިވަޑައިނުގެން ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވި ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ އަބްދުﷲ ޖާބިރާއި ޤާނޫނީވަކީލް އަބްދުލްމާނިއު ހުސައިން އަދި ސ. ހިތަދޫ ގުލްހަޒާރުގޭ އަޙްމަދު މުހައްމަދެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ