ކޮއްދިއްޕަރު ރިސޯޓު ކައިރިން ކުނިވެފައިވާ ހަށިގަނޑެއް ފެނިއްޖެ

ކޮއްދިއްޕަރު ރިސޯޓާ ދިމާލު ކަނޑުން ކުނިވެފައި އޮތް އިންސާނެއްގެ ހަށިގަނޑެއް ފެނިއްޖެއެވެ.

ހަށިގަނޑު ފެނުނު ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާއިރު، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ވިދާޅުވީ، ހަށިގަނޑު ފެނިފައި ވަނީ މިރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 18:36 ހާއިރުއެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ކޮއްދިއްޕަރު ރިސޯޓާ ދިމާލުން ކަނޑުން ފެނިފައިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުނިވެސް ވެފައި އޮތް ފިރިހެނެއްގެ ހަށިގަނޑު ކަމަށެވެ.

ކުނިވެފައިވާ އިންސާނެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނުއިރު، އެއީ ކާކުގެ ހަށިގަނޑެއްކަން ދެނެގަންނަން ދަތިވާވަރަށް ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
1
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ