މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އަނާރާ ނައީމް - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް އަނާރާ ދަރުސް ދެއްވަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމްގެ ޚާއްޞަ ދަރުސްއެއް މިއަދު ހެނދުނު އޮންނާނެކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ، އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމްގެ ދަރުސްއަކީ އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަ ދަރުސެއް ކަމަށާއި، އެ ދަރުސްގެ މަޢޫލޫއަކީ "ދުލުގެ ނިޢުމަތަށް ޝުކުރުވެރިވަމާތޯ!" ކަމަށެވެ.

އުސްތާޛާ އަނާރާގެ މި ޚާއްޞަ ދަރުސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2019 މެއި 11 (މިއަދު) ހެނދުނު 10:30 ގައި އިބްރާހީމީ މިސްކިތުގައެވެ.

ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދާ ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން މާދަމާ ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލާލާއިރު، އަނާރާ ނައީމްގެ ދަރުސްގެ އިތުރުން މިއަދު އަޞުރު ނަމާދަށްފަހު ތަޤްވާވެރިވުމާ ގުޅޭގޮތުން ގިނަ މިސްކިތްތަކުގައި ދަރުސް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޡަމްގައި ޑރ. ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއް ރަޚްމާންގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު ސެސަނަކާއި، އަލްޤާރީ މޫސާ އަޙްމަދުގެ ތަޖުވީދުމަގުން ޤުރުއާން ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްވެސް ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ