ބަދިގެތެރޭން - އެވަކާޑޯ ސްމޫތީ

ފެށުން ބަދިގެތެރޭން މިފަހަރު މިގެނެސްދެނީ އެވަކާޑޯ ސްމޫތީ ތައްޔާރުކުރާނެގޮތެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  • 2 އެވަކާޑޯ
  • 1 ދަޅު ގެރިކިރު
  • 1 ތަށި ޔޯގަޓް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

އެވަކާޑޯ ފަޅާލައި ތޮއްޓާއި އޮށް ވަކިކޮށްލުމަށްފަހު އޭގެ ފުށްގަނޑު މިކްސްޗަރުގައި ގެރި ކިރާއި ޔޯގަޓާއެކު މިކްސް ކޮށްކުމަށްފަހު ފިނިފެން ބޭނުންކޮށްގެން ފޮނި ހެޔޮވާވަރަށް ގިރާލާށެވެ. ފިނިކޮށްގެން ވަރަށް މީރުވާނެ އެވެ.

މިހާރު މިވަނީ އެވަކާޑޯ ސްމޫތީ ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ