ބަދިގެތެރޭން – ބީޓް ރޫޓް ކަރީ

ފެށުން ބަދިގެތެރޭން މިފަހަރު މިގެނެސްދެނީ ބީޓް ރޫޓް ކަރީ ތައްޔާރުކުރާނެގޮތެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 • 3 ޖޯޑު ބީޓް ރޫޓް ( ހިމަދިގަށް ކޮށާފައިހުރި)
 • 2 ފިޔާ ( ކޮށާފައި)
 • 3 ފެހިތޮޅިމިރުސް ( ހަނިދިގަށް ފަޅިކޮށްފައިހުރި)
 • 3 މެޒުމަތީ ސަމުސާ ހަވާދު
 • 2 ހިކަނދިފަތް
 • 1 ދަޅު ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް
 • 3 ލޮނުމެދު ( ގާނފާއި)
 • 1 ޖޯޑު ކާށި ބޯކިރު
 • 2 /1 ސައިސަމުސާ އަޖިނަމޮޓޯ
 • 2 / ސައިސަމުސާ މަސްޓަރޑް ކްރީމް
 • ލޮނުކޮޅެއް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ފުރަތަތަމަ ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ފިޔާ، މިރުސް، ހިކަނދިފަތް އެއްކޮށް އަޅާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ކިރުފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން ކިރު އެއްކޮށްފައި ކެކުމުން އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.

މިހާރު މިވަނީ ބީޓް ރޫޓް ކަރީ ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް