މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ގައްދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ގދ.ގައްދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، 2019 މެއި 24 ވަނަ ދުވަހު ގދ.ގައްދޫގައި ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޗަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް އަޅާފައިހުރި ދަޅަކާއި ސެލޯފިންކޮޅެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"މިމައްސަލައިގައި 27 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ހައްޔަރުކޮށްފައިވޭ." ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޖީލަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ ކަމަށްވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހިފައިވާ ގިނަ ބަޔަކު ފުލުހުން ގެންދަނީ ހައްޔަރުކުރަމުންނެވެ.

ގައްދޫން ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ އަދި އަތުލައިގަތް މައްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް