މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ބެލެވޭ 7 ކަރުދާސް ކޮޅާއެކު ދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ނ.މަނަދޫ ޕޮލިސްޓޭޝަންއިން 01 ޖޫން 2019 ގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ބެލެވޭ 7 ކަރުދާސް ކޮޅާއެކު ދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މިމައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 29 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 31 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއްކަމަށެވެ.

މިމައްސަލަ ފުލުހުންދަނީ ތަޙުޤީގުކުރަމުންނެވެ.

އިތުރު ތަފްޞީލް އަންނަނީ . . ..

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ