ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާ - ފެށުން ފޮޓޯ: ވިސާމް

ޕޮލިސް ވެބްސައިޓްތައް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވެބްސައިޓްތައް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ފުލުހުންގެ ދެ ވެބްސައިޓް ކަމަށްވާ "http://www.policelife.mv" އަދި "http://www.police.gov.mv" ގެ ޓްކްނިކަލް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ދާތީ އެ ވެބްސައިޓްތަކުގެ ހިދުމަތް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޕޮލިސް ވެބްސައިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލިއިރު، ސައިޓްތަކުގައި ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

ފުލުހުންގެ ދެ ވެބްސައިޓުން އަލުން ހިދުމަތް ލިބޭނީ ކޮން އިރަކު ކަމެއް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް