ފޮޓޯ: ޖަޒީރާ

މައްޗަންގޯޅީ ގެއަކުން ވައްކަން ކުރި މީހަކު ގަން ހިންގުވައިފި

މާލެގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ މައްޗަންގޯޅީ ގެއަކުން ވައްކަން ކުރި މީހަކު ގަންހިންގުވައިފިއެވެ.

އޭނާ ވަގަށް ނެގި ސާމާނުގެ ތެރޭގައި ލެޕްޓޮޕާއި، ގަޑިއާއި މި ނޫންވެސް ބައެއް ސާމާނު ހިމެނެއެވެ.

ވައްކަން ކޮށްގެން ގަން ހިންގުވާފައިވަނީ މެދު އުމުރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ނަމަވެސް މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ވަނީ ލިބޭގޮތް ނުވެފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް