ޓޯކޮށްފައިވާ ގިނަ އުޅަނދުތަކެއް ނައްތާލައިފި

އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެގެން ފުލުހުން ޓޯކޮށްފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ އެއްގަމު އުޅަނދު ފުލުހުން ނައްތާލައިފިއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ވިދާޅުވީ، ޓޯކުރެވުފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން ނައްތާލަން ހަމަޖެހިފައިވާ އުޅަނދުތައް މިއަދު ނައްތާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ހެނދުނު ނައްތާލާފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 64 ސައިކަލާއި، ފަސް ބައިސްކަލުގެ އިތުރުން ހަތަރު ފުރޮޅުލީ 10 އުޅަނދު ކަމަށް ފުލުހުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ އެއްގަމު އުޅަނދު ނައްތާލިއިރު، އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކްކުރާނަމަ ސްޓިކަރ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ފުލުހުން ކުރެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް