960 ޗެމްޕިއަން ނޮޅިވަރަމު، އޯކިޑް / އިލްޔާސް ޝުޖާޢުއަށް.
960 ޗެމްޕިއަން ނޮޅިވަރަމު، އޯކިޑް / އިލްޔާސް ޝުޖާޢުއަށް.

960 ޗެމްޕިއަންކަން ނޮޅިވަރަމު، އޯކިޑް / އިލްޔާސް ޝުޖާޢުއަށް.

ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާއިން މި ނިމުނު ރަމަޟާންމަހަށް ޚާއްސަކޮށް، ރިއަލިޓީ ޝޯވއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއަ "960" ޕޮރޮގުރާމު، ސީ.އެޗް.އެސް.ސީ ގެ ދިވެހި މުދައްރިސް އިލްޔާސް ޝުޖާއު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ. އިލްޔާސް މި ޕޮރޮގުރާމުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ، ފައިނަލުގައި ފ. ނިލަންދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ، ޢަބްދުﷲ ޢަހުމަދާ ވާދަ ކޮށެވެ. އިލްޔާސް ޝުޖައުއަކީ، ހދ. ނޮޅިވަރަމަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެކެވެ.

960 ޗެމްޕިއަން ނޮޅިވަރަމު، އޯކިޑް / އިލްޔާސް ޝުޖާޢުއަށް.
960 ޗެމްޕިއަން ނޮޅިވަރަމު، އޯކިޑް / އިލްޔާސް ޝުޖާޢުއަށް.

އިލްޔާސް ޝުޖާޢުއަކީ، 960 ގެ ފުރަތަމަ ސީޒަން ވެސް ކާމިޔާބުކުރެއްވި ފަރާތެވެ.

 

 

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ