ވަގަކު ހޯދަން ފުލުހުން ވީޑިއޯ ޢާއްމުކޮށްފި

ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަން ޢާއްމުންގެ އެހީއަށް އެދި، ފުލުހުން ވީޑިއޯ ޢާއްމުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ވީޑިއޯ ޢާއްމުކޮށް ހޯދަމުންދަނީ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ ،ޕާރކް ކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލެއްގެ ވަށިގަނޑުގައި އޮތް މޯބައިލް ފޯނެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ މީހެއް ކަމަށެވެ.

"ވީމާ މިމީހާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ 3322111 އަށް ނުވަތަ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމްބަރު 9631696އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެން." ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ވައްކަމާ ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ.


މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހިޔާލު

  1. ތަފާތު

    ތި ހޯދާ މީހާ ހޯދޭނެބާ

    • Vagu

      Hiye nuve hoadheyneyhen

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ