އާސަންދައާއި އެންސްޕާގެ ކައުންޓަރެއް އައިޖީއެމްއެޗަށް

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އެންސްޕާ އަދި އާސަންދައިގެ ކައުންޓަރެއް އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ޤާއިމުކޮށްފިއެވެ.

އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލްގައި ޤާއިމުކުރި އާސަންދަ އަދި އެންސްޕާގެ ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރަށް މިހާރު މެޑިކަލް ފޯމްތައް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށެވެ.

"އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލްގެ އޯޕީޑީ ކައުންޓަރު 7 އިން އެންސްޕާ އަދި އާސަންދައިގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުވާނެ." އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލުގައި ޤާއިމުކުރި މި ކައުންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ހެނދުނު 08:00 އިން ރޭގަނޑު 09:00 އަށް ލިބެން ހުންނާނެކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އާސަންދައާއި އެންސްޕާގެ ކައުންޓަރެއް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ޤާއިމުކުރުން ވެގެންދާނީ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާ ބޮޑު ލުއިފަސޭހައަކަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
1
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ