ފޮލޯ ކުރުމަށްއެދި މަޝްހޫރު ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރު ޖޯ މޮރިސަން ދަނގަޑޭ ކިބައިން އެދިއްޖެ

މަޝްހޫރު ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރު ޖޯ މޮރިސަން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ ލެޖެންޑް ދަނގަޑޭއާ ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންވެ ޓްވިޓަރއިން އޭނާ ފޮލޯ ކުރުމަށް ދަނގަޑޭކައިރިން އެދިއްޖެއެވެ.

މިކަން ހާމަކުރަމުން ޖޯ މޮރިސަން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި އޭނާ ދަނގަޑޭއާއި ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންވާކަމަށާއި އެހެންވެ އޭނާ ފޯލޯކުރުމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރު އެއްޗެއް މިޓްވީޓްގައި ނުވެއެވެ.

ޖޯސެފް ޖޯ މޮރިސަންއަކީ މަޝްހޫރު ކުޅިވަރު ނެޓްވޯކެއްކަމަށްވާ ޓެން ނެޓްވޯކްގެ އިންޑިއާ ކޮންޓިނެންޓްގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ލައިވް ޝޯ ތައް ހުށައަޅައިދޭ ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހިޔާލު

  1. ސާބަސް

    ކަލޯ މިވެސް ހަބަރު ދޯ

ކޮމެންޓް ކުރުން ބަންދު

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ