ގެސްޓުން އޮރިޔާމުން އުޅޭމަންޒަރު ނުފެންނަ ކަމަށް ބަޔަކު ހަދަނީ ޑޮލަރަށްޓައި - ޒައިދު

ގެސްޓުން އޮރިޔާމުން އުޅޭ ވާހަކަ ދެއްކީމަ ބައެއް ބޭފުޅުން ކޯފާ އިސްކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެ އިސްލާމްދީނާ ދުރު ވާހަކަތައް ދައްކަވާފައިވާ އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލްއަށް ޝައިޚް ޒައިދު ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ.

ޝައިޚް ޒައިދު އިއްޔެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ގޭގޭގެ ވަކި ކޮޓަރީގައި ގެސްޓުން ގެންގުޅެެވޭނެ ގޮތަށް ހަދަން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރާއިރު، ސިޓިންގރޫމްގައި މައިން ބަފައިނާއި ދަރިން ތިބޭއިރު، ގޭގައި ބިކިނީ ލައިގެން ފަތުރުވެރިން އުޅުން ކަމުނުދާ ކަމަށާއި، ލަދު ހަޔާތް ކަނޑުވަން އުޅުމަކީ ޖަރީމާއެއް ކަމަށެވެ.

ޝައިޚް ޒައިދުގެ މިވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވައި އިބްރާހީމް އިސްމާއީލް (އިބްރާ) ބުނެފައިވަނީ، ދޮން ފަރަންޖީންވެސް ބިކިނީ ލައިގެން ތިބެނީ ސިޓީންގ ރޫމްގައި ނޫން ކަމަށާއި އެމީހުން އެގޮތަށް ތިބޭނީ ބީޗްގައި ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ގެސްޓުން އޮރިޔާމުން އުޅޭ ވާހަކަ ބުނާއިރަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ހާދަ ކޯފާ އިސްވެޔޭ! ބައްލަވާ މީސް މީހުން އެއޮއް ލަނީ ފޮޓޯތައް. ރަށްރަށުގައި ރޯ އޮރިޔާމުން ބައިސްކަލް ދުއްވާތަނާއި، ބީޗްތަކުގައި ތިބިތަން." ޝައިޚް ޒައިދުގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޝައިޚް ޒައިދު ވިދާޅުވީ، އެފަދަ މަންޒަރުތައް ނުފެންނަ ކަމަށް ބައެއް މީހުން ހަދަނީ ބޭރު ފައިސާއަށްޓަކައި ކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި އާއްމުވަމުންދާއިރު، ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކަކަށް ކަންކަން ބައްޓަން ކުރެވޭތަނެއް ނުފެނެއެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އާއްމުންގެ ތެރޭގައާއި، ބީޗްތަކުގައި އާއްމު އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑުން ބޭރުން ހެދުން އެޅުން މިވަނީ އާއްމުވެފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ