ފޮޓޯ: (ކ-ވ) ޏ.ފުވައްމުލައް / ދޫޑިގަން. ރެޑިއަމްވިލާ، ޢަބްދުއްސަލާމް އިބްރާހީމް، ޏ.ފުވައްމުލައް / ހޯދަޑު. ރޫލް، އަމީދު ޢަބްދުﷲ--

ފޮޓޯ ޢާއްމުކޮށް ފުލުހުން ދެމީހަކު ހޯދަނީ

ފޮޓޯ ޢާއްމުކޮށް ފުލުހުން ދެމީހަކު ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ފޮޓޯ ޢާއްމުކޯށް ހޯދަމުންދަނީ ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ ދެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތަހްޤީގަށް ހޯދާ ދެމީހުން ކަމަށެވެ.

"މިމައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ޏ.ފުވައްމުލައް / ދޫޑިގަން. ރެޑިއަމްވިލާ، ޢަބްދުއްސަލާމް އިބްރާހީމް (34އ) އާއި ޏ.ފުވައްމުލައް / ހޯދަޑު. ރޫލް، އަމީދު ޢަބްދުﷲ (20އ)" ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ޢަބްދުއްސަލާމް އިބްރާހީމް އަދި އަމީދު ޢަބްދުﷲ އާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ޑިއުޓީ ނަމްބަރު 9792803 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދިލައްވާ ކަމަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ