ޒާޙިދު ރަމީޒް - ފޮޓޯ: އަވަސް

ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ޒާހިދު ޕީޕީއެމްއިން ވަކިވެއްޖެ

ޕީއެންސީގެ ރައީސް، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދުﷲ އާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކޮށް ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެންބަރު ޒާހިދު ރަމީޒު އެ ޕާޓީއިން ވަކިވެއްޖެއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ގެންދިޔަ ދަނޑިވަޅު ބަަލައި ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީގެ ކޮންޓްރޯލް ލ. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނަގައިފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހި، ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުންނެވި، ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަށް އެޑްރެސްކޮށް އައްޑޫ ހިތަދޫ ދާއިރާއަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ވެސް ވާދަކުރައްވާ ޒާހިދު ފޮނުއްވި ސިޓީއެއްގައި ވިދާޅުވީ، އަބްދުރަހީމް ގެންދަވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ނަންފުޅު ބޭނުންކޮށްގެން ޕާޓީ ގަޑުބަޑުކޮށް އަމިއްލަ މަސްލަހަތު އިސްކޮށް ޕާޓީ "ހައިޖެކް" ކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

އެސިޓީގައި ޒާހިދު ވިދާޅުވީ އޭނާ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރަމުން ދަނިކޮށް އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ އެދާއިރާގެ މަހުޖަނަކަށް ޕީޕީއެމްގެ ތާއިދު ވިއްކާފައި ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރީ ނީލަން ކިޔުމުގެ އުސޫލުން ކަމަށްވެސް ޒާހިދު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. 

ޒާހިދު އެސިޓީގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމް ހައިޖެކް ކޮށްހެން ތިބި "ލުޓޭރުން" ދަނީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތަށް ފައިދާވާގޮތަށް ޕާޓީގެ ޓިކެޓްތައް ބަހަމުން ކަމަށެވެ. ޕާޓީ އަށް އިހްލާސްތެރިވި މީހުން މަގުމަތިކޮށް، މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު ތަކާ ޔާމީންގެ އަހުދުތައް ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލުމަށް ކަމަށްވެސް އޭނާގެ ސިޓީގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒާހިދު މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ޕީޕީއެމް އިން ވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއެކު ކޯލިޝަން ހަދައި ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ތާއީދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދިނުމަށް ނިންމާފައި ވަނިކޮށެވެ. އެގޮތުން ޕީޕީއެމްއިން ވަނީ އެޕާޓީގެ ޓިކެޓް ދީފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޓިކެޓް އަނބުރާ އަތުލައިފައެވެ.

"މުދަލާއި ފައިސާ އަށް އަޅުކަން ކުރާ ބަޔަކު ކުރިމަތި ކުޑަކަކޫއެއް ނުޖަހާނަމެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދުން ފެށިގެން ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންކަމުންނާއި ޕާޓީގެ މެމްބަރު ކަމުން ވަކިވާން ނިންމާފީމެވެ." ޒާހިދުގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީގައިވެ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަތުން ޓިކެޓް އަތުލި މައްސަލައިގައި ޕީޕީއެމް އަށް ވަފާތެރި ބައެއް ބަރާތްތަކުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ