މޯލްޑިވްސް ވިކްޓޮރީ ޑައިވް ޕޮއިންޓް މައްސަލައިގައި މެރިން ޕޮލިހުން ޑައިވިނަށް

ދުނިޔޭގައިވެސް މަޝްހޫރު ޑައިވިން ޕޮއިނޓް "މޯލްޑިވްސް ވިކްޓޮރީ" އާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން މެރިން ފުލުހުން އެ ސަރަހައްދަށް ފީނައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުން ވިދާޅުވީ، ކަނޑުއަޑީގެ ތަރިކައެއް ކަމަށްވާ "މޯލްޑިވްސް ވިކްޓޮރީ" ޑައިވިން ސައިޓަށް މެރިން ފުލުހުން ފީނާ ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާފައިވަނީ، އެތަނާ ގުޅޭގޮތުން އެމިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނު ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާގެ ތަފްސީލު އެ މިނިސްޓްރީން ހާމަނުކުރެއްވި ނަމަވެސް، ބެލެވޭ ގޮތުގައި އެ މިނިސްޓްރީން ބަލަމުންދަނީ، ހުޅުލޭ ފަރުކައިރިއަށް 1981 ވަނަ އަހަރު އަޑިއަށް ދިޔަ "ވިކްޓްރީ" ބޯޓުގެ ކުނބުގައި ނަގިލި ވަލެއް އަޅުވައި ކުނބުގެ ބައެއް އުފުރާލި މައްސަލައެވެ.

ޕަޑީގެ މާސްޓަރު އިންސްޓުރަކްޓަރެއް ކަމަށްވާ، އާދަމް އަޝްރަފު މިދިޔަ މާރޗް މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ނަގިލި ވަލެއް ވިކްޓްރީގެ ކުނބުގައި އަޅުވާފައިވާކަމަށާއި، އެ ވަލުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހެދިފައިހުރި ހުރިހާ މުރަކައެއް ހަލާކުވަމުންދާކަމަށެވެ.

"ވިކްޓްރީ" ބޯޓު އަޑިއަށްގޮސްފައިވާ "ވިކްޓްރީ ރެކް" އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުޅިއަޅައިގެން ފީނާ މީހުންނަށް ވެސް އެންމެ ކަމުދާ އެއް ސަރަހައްދެވެ. އަދި އެއީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ފީނުމަށް މަޝްހޫރު ސަރަހައްދެކެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް