ޗައިނާގެ ޒިންޖިއާންގެ މުސްލިމުންނަށް ރޯދަ ހިފުން މަނާ

ޗައިނާގައި މުސްލިމުންގެ އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު ޒިންޖިއާން މުސްލިމުންނަށް ރޯދަ ހިފުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

ޒިންޖިއާންގެ ޖިންގެ ކައުންޓީގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގު އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައި ބުނެފައި ވަނީ ރޯދަ މަހު ދުވާލު ވަގުތުތަކުގައި ވެސް ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ހުޅުވަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ބޯލް ކައުންޓީގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފައި ވަނީ ރޯދަ ހިފުން ފަދަ ދީނީ އެއްވެސް ކަމެއްގައި މުސްލިމުންނަށް ބައިވެރި ނުވެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ޗައިނާގެ މުސްލިމުންގެ އާބާދީ އުޅެނީ %0.45 އާއި %1.8 އާ ދެމެދުގައެވެ. ޗައިނާގެ ކޮމިއުނިސްޓް ސަރުކާރުންދަނީ މިކުޑަ އާބާދީ ފޮހެލުމަށް ރޭވިގެން އެތައް ކަމެއް ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރު ތަކުގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ކޭމްޕު ތަކުގައި މުސްލިމުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވެއެވެ.

މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ޗައިނާއިން ހިންގާ މިފަދަ ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހުއްޓާލަންދެން ޗައިނާގެ މުދާ ނުގަނެ ބޮއިކަޓް ކުރުމަށް ގޮވާލާ އެމެރިކާ އަށް ނިސްބަތްވާ އިސްލާމީ ޖަމާއަތްތަކުންދަނީ ކެމްޕެއިނެއްވެސަ ހިނގަމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް