އައިޖީއެމްހޮސްޕިޓަލް ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ފެށުން ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު

މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން އާއްމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤަކަށް މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން އާއްމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް މިއަދު އެދިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ  މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  ހޯދަމުންދަނީ، ސ.މަރަދޫ / ރޭޝަން، އަޙްމަދު ސަމީން (32އ) ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަހްމަދު ސަމީންއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައިގެ ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ނުދެއްވައެވެ.

ވީމާ އަޙްމަދު ސަމީންއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިއުޓީ ނަންބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުމަށް ފުލުހުން އެދެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ތަޙުޤީޤަށް މީހުން ހޯދުމުގައި އާއްމު ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމަށް ފުލުހުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އެދިލައްވާއިރު، މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފުލުހުން ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް