ޖާބިރުގެ ދައުވަތަކަށް ޑރ.ޝަހީމް ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހ.ތިމާވެށި ޢަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ޚާއްޞަ ދައުވަތެއް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

އެކަން ޝަހީމް ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ ކުރެއްވި ކުރު ޓްވީޓަކުންނެވެ.

ޝަހީމް ވިދާޅުވީ، ރޯދަމަސް އިޙްޔާކުރުމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގައި ބާއްވާ އިޙްޔާކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ހަފްލާގައި ތަޤްރީރުކުރަން ދައުވަތު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު، އެ ދާއިރާގައި ބާއްވާ ރޯދަމަސް އިޙްޔާކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ހަފްލާގައި ތަޤްރީރުކުރަން އަޅުގަނޑަށް ދަޢުވަތު ދެއްވީތީ ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ވާނީ ދަޢުވަތު ޤަބޫލުކޮށްފައި." ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިމިދިޔަ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ޖާބިރު ގެންދަވަނީ އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށްޓަކައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކުރައްވަމުންނެވެ.

ރޯދަމަސް އިޙްޔާ ކުރުމަށް ގާފަރު އަދި ކާށިދޫ ހިމެނޭ ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް އޯއައިސީގެ އިސް މަޤާމެއް ފުރުއްވަމުންދާ ޑރ.ޝަހީމް ވަޑަައިގަންނަވަން ނިންމެވިއިރު، ސަރުކާރުން އަދި މަޢުމޫން އިޙްޔާ ޕްރޮގްރާމްތައް ބާއްވަނީ މާލޭގައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ