މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެކަނި ހުޅުމާލޭގައި 10 ވައްކަން!

މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެކަނިވެސް ހުޅުމާލޭގައި 10 ވައްކަމުގެ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ހުށަހެޅިފައިވާކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

ހުޅުމާލޭ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި، މިހިނގާ މެއި މަހުގެ 18 އިން 24 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުމާލޭގައި އެންމެ ގިނައިން ރެކޯޑްކުރެވިފައިވަނީ ޓްރެފިކް މައްސަލަތަކެވެ.

މިގޮތުން ޓުރެފިކް ގަވާއިދާ ހިލާފުވުމުގެ 233 މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާއިރު، މިމުއްދަތުގައި ފޭރުމުގެ ތިންމައްސަލަ އަދި މަސްތުވާ ތަކެތީގެ އެއް މައްސަލަ އާއި ނުވަ އެކުސިޑެންޓުގެ މައްސަލަވެސް ހުށަހެޅިފައި ވެއެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވައްކަމުގެ 10 މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުއިރު، އޭގެ ކުރިން ހަފްތާގައި ހުޅުމާލެއިން ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ ވައްކަމުގެ 9 މައްސަލައެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކުރިން ހަފްތާއާ އަޅާބަލާއިރު މަގުމަތީ އެކްސިޑެންޓްތައްވެސް ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައިވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް