ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާ - ފޮޓޯ: ފެށުން

ސައިކަލެއް ހޯދަން ފުލުހުން އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

ސައިކަލެއް ހޯދަން ފުލުހުން އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ހޯދަމުންދަނީ އެއާބްލޭޑް ބްރޭންޑްގެ ސައިކަލެކެވެ. ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރަކީ AA0D / P9056 އެވެ. އަދި ރަތް ކުލުގައި މިސައިކަލް ގެއްލިފައިވަނީ ވިލިމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލް ކައިރިންކަމަށް ފުލުހުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މިސައިކަލު ގެއްލުނުކަމުގެ ރިޕޯރޓް ފުލުހުންނަށް ކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:42 ހާއިރުކަމަށެވެ.

އަދި މިސައިކަލު ފެނިއްޖެނަމަ ފުލުހުންގެ ނަންބަރު 3322111، 3322112 އަށް ގުޅާ އެންގުމަށްވެސް ފުލުހުން އެދިފައިވެއެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި އާންމުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެއްބާރުލުމަށް ފުލުހުން އަބަދުވެސް ޝުކުރު އަދާކުރެއެވެ.

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ