ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު، އައްޑޫ ސިޓީއިން ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު، އައްޑޫ ސިޓީއިން ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ޕޮލިސްކޮމިޝަނަރ މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވީ، ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމެންޓް ޑިޕާޓްމެންޓްއިން ހިންގާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށްގެންދާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މި އޮޕަރޭޝަންގެ ދަށުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު، އައްޑޫސިޓީން މީހުންތަކެއް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމީދު ވިދާޅުވީ، ޑްރަގް އެންފޯސްމެންޓް ޑިޕާޓްމެންޓާއި، ޑްރަގް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓާއި ޑިވިޝަނަލް އިންޓެލިޖެންސް ޑިޕާޓްމެންޓްގެ އިތުރުން މެރިން ޕޮލިސް އެންޑް ސައުތު ޕޮލިސް ޑިވިޝަނުން ގުޅިގެން މި މައްސަލަ ތަހުޤީގުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ