ބަދިގެތެރޭން - ބަނާނާ ސްމޫތީ ވިތް މައިލޯ

ފެށުން ބަދިގެތެރޭން މިފަހަރު މިގެނެސްދެނީ ބަނާނާ ސްމޫތީ ވިތް މައިލޯ ތައްޔާރުކުރާނެގޮތެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 4 ދޮންކެޔޮ ވަށް ( ތޮށި މަށާ ކުދިކޮށް ކޮށާފައި )
  • 02 ސަމުސާ މައިލޯ
  • 01 ޖޯޑު ކިރު ( ފިނިކޮށްފައި )

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް

މިކްސަރަށް ދޮންކޭލާ، މައިލޯ އަދި ކިރު އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. އޮމާން ވަންދެން ގިރާލުމުން ހުންނާނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ.

މިހާރު މިވަނީ ބަނާނާ ސްމޫތީ ވިތް މައިލޯ ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް