ނޭމާ ޖޫނިއާ

ނޭމާއަށް ރޭޕުގެ ތުޙުމަތު ކުރަނީ..!

ބްރެޒިލް އަންހެނެއް ޖެއްސި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ނޭމާއަށް ރޭޕްގެ ތުޙުމަތުކޮށް އެމައްސަލަ ބަލަންފަށައިފިއެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ނިމިދިޔަ މެއި މަހުގެ 15 ގައި ކަމަށާއި އިންސްޓަގްރާމްއިން ބައްދަލުވެ ދެމީހުންގެ ދެމެދު މެސެޖުތައް ބަދަލުކުރެވުމަށްފަހު މިދެމީހުން ބައްދަލުކުރީ ނޭމާގެ ރައްޓެއްސެއްގެ އެހީގައިކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

މިއަންހެން މީހާ ނޭމާ ބައްދަލުކުރުމަށް ދިއުމަށް ޓިކެޓްވެސް ގަތްދީފައިވަނީ މިބުނި ނޭމާގެ ރަޙުމަތްތެރިޔާކަމަށް ރިޕޯޓްތައްބުނެއެވެ.

މިބައްދަލުވުމަށްފަހު އެނބުރި ބްރެޒިލްއަށް ގޮސް މިމައްސަލަ މިއަންހެންމީހާ ޖައްސާފައިވަނީ އޭގެ ދެހަފްތާފަހުން، މެއި 31 ގައެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ނޭމާގެ ޓީމާއި މީޑިއާއިން ސުވާލުކުރުމުން އެފަދަ ޚާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާކަމަށްވަނީ ބުނެފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް