ގޮތްނޭނގޭ ޕެކޭޖެއް އޭދަފުށީ ފަޅުތެރއިން ފެނިއްޖެ

ބ.އޭދަފުށި ފަޅުތެރެއިން ކަޅުކުލައިގެ ކޮތަޅެއްގައި ބަނދުކޮށްފައިވާ ގޮތްނޭނގޭ އެއްޗެއް ފެނިއްޖެއެވެ.

ބަންދުކޮށްފައިވާ ފަތްތަކެއް އޭދަފުށީ ފަޅުތެރެއިން ފެނިފައިވަނީ މިއަދު 10:14 އެހާކަންހާއިރު ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިކަމާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން ގެންދާކަމަށެވެ.

ފަތްތައް ފެނިފައިވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޕެކް ކޮށްފައި ހުއްޓާ ނަމަވެސް އެއީ ކޮން ކަހަލަ ފަތްތަކެއް ކަމެއް އަދި ވަނީ ސާފުވާގޮތް ނުވެފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
5
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ