އަދީބުގެ އަނބިކަނބަލުން ނަޝްވާގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް، އަހުމަދު އަދީބުގެ އަނބިކަނބަލުން މަރިޔަމް ނަޝްވާގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފިއެވެ.

ނަޝްވާގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފައިވާއިރު، ނަޝްވާގެ އުފަންދުވަސް ވެސް އައިސްފައިވަނީ މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަސްކަން ފާހަގަ ކޮސްލެވެއެވެ. އަދި ނަޝްވާ ފާހަގަ ކޮށްލެވެނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ވަރަށް ފާޅުގައި ބަސް ބުނި ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބަޔެއް ސިޔާސީ އިސްފަރާތްތަކާއި އަދި ބައެއް އެކްޓިވިސްޓުންގެ އެކައުންޓުތައް ޓްވިޓާއިން މިގޮތަށް ވެރިފައި ކޮއްފައިވާއިރު ނަޝްވާ ފާހަގަ ވެގެންދަނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅެއްގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓެއް ވެރިފައިކުރި ފުރަތަމަ އަންހެން ބޭފުޅާގެ ގޮތުގައެވެ.

10،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފޮލޯވާރސް ނަޝްވާގެ ޓުވިޓަރ އެކައުންޓްގައި ތިބިއިރު، ސިޔާސީ މަޝްރަހުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަނބަލުންގެ ތެރޭގައި ނަޝްވާވެސް ހިމެނެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
31
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހިޔާލު

  1. ކުންނާރު

    ސާބަަސް ދެން، ސީ ލިޔަސް ހަބަރު ލިޔާތި. ދިވެހިންގެ “ޖާނަލިޒަމް”

    1
    1
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ