ސްރީލަންކާ
1 އަހަރު ކުރިން
މީގެ ކުރިން ސްރީލަންކާއަށް އީރާނުން އެތެރެކުރި ތެލުގެ ދަރަންޏެއް ދެއްކުމަށް، ފައިސާގެ ބަދަލުގައި އީރާނަށް ސައިފަތް އެކްސްޕޯޓް ކޮށްދިނުމަށް ނިންމައިފައިވާކަމަށް ލަންކާ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ. ލަންކާގެ ޕްލާންޓޭޝަން މިނިސްޓަރު ރަމޭޝް ޕަތިރާނާ އާ