ހޯމް މިނިސްޓަރ
2 އަހަރު ކުރިން
ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކޮށްދޭން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރްސީއެމް) އިން ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި އެދިއްޖެއެވެ. އެޗްއާރުސީއެމްއިން ބުނީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޝެއިޚް އިމްރާން ޢަބްދުއްﷲ އާއި މިއަދު