ރައީސް ޔާމީން
1 އަހަރު ކުރިން
މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގައި އިއްވާފައިވާ ހުކުމުން ސަލާމަތްވެވަޑައިގެންނެވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ޖަލު ބަންދުގައި ހުންނެވި މުއްދަތުގައި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް  ފިނޭންސަށް ހުށަހެޅުއްވީ މާލީ އިނާޔަތާއި ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ