ރައީސް ޔާމީން
6 މަސް ކުރިން
މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގައި އިއްވާފައިވާ ހުކުމުން ސަލާމަތްވެވަޑައިގެންނެވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ޖަލު ބަންދުގައި ހުންނެވި މުއްދަތުގައި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް  ފިނޭންސަށް ހުށަހެޅުއްވީ މާލީ އިނާޔަތާއި ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ