މަޖިލިސް ކެންޕޭން
4 އަހަރު ކުރިން
ގދ.މަޑަވެލީ ސްކޫލް ތަރައްޤީކޮށް، މަޑަވެލި ޞިއްޙީމަރުކަޒުން އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައި، މަޑަވެލީގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވާނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި މަޑަވެލީ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ޙުސައިން ފިރުޝާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.