ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ
1 އަހަރު ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގެ ކުޅަދާނަ ބަތަލާ ޢާއިޝަތު ރިޝްމީ ރަމީޒަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެއެވެ. ރިޝްމީއަށް ލިބިފައިވަނީ،  ’ފިފްތު ޑޮކްޓަރ ސަރޯޖިނީ ނައިޑޫ، ދަ ނައިޓިންގޭލް އޮފް އިންޑިއާ، އިންޓަނޭޝަނަލް އެވޯޑް ފޯރ ވޯރކިންގ